257 711 071
general terms and conditions

Obchodní podmínky

Pro fitness centrum Olympia Wellness, K. Mašity 409, Všenory Provozovatel: Krijcos CS, a.s. Odpovědná osoba: Ing. Richard Chlad

Provozní doba:

Pondělí – Pátek: 8:00 – 21:00
Sobota: 8:00 – 16:00
Neděle: 12:00 – 20:00

s účinností od 1.10.2018

1. Fitcentrum Olympia Wellness je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.

2. Návštěvník fitcentra Olympia Wellness je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.

4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou fitcentra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Olympia Wellness zodpovědnost.

5. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a kvalitní, pevnou a čistou obuv. Při cvičení na posilovacích strojích je nutné používat ručník z hygienických důvodů a z důvodu ochrany koženky na strojích před působením potu.. Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez použití ručníku. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitcentra Olympia Wellness. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.

6. Z návštěvy jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdraví jiných osob, nebo jejichž návštěva by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost a čistotu provozu a mravní a společenské zásady.

7. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze baru k úschově. Za cennosti jinak uložené oproti návštěvním řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

8. Návštěvníci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky), spinningového kola a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru nebo lektorovi. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení fitcentra je zakázáno.

9. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a aerobního sálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

10. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička.

11. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

12. V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor posilovny je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. Nošení vlastních jídel není povoleno.

13. Dětem do15-ti let je vstup do posilovny zakázán nebo v doprovodu zodpovědné plnoleté osoby. Děti od 15-ti let můžou do posilovny, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

14. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Olympia Wellness, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z aerobního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

15. Pro malé děti ( do 7 let ) je vyčleněn dětský koutek v prostorách recepce, kde na ně musí dohlížet rodič nebo zákonný zástupce. Malé děti se nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny ( nesmí vylézat na posilovací stroje ) a dalších sálů ve fitcentru, kde právě probíhá lekce, která není určena pro tuto věkovou kategorii dětí.

16.  Do všech prostor fitcentra Olympia Wellness je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

17. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

18. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit na recepci před opuštěním prostor fitcentra. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby příslušného centra.

19. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.

20. Návštěvníci nesmí umožnit vstup do fitcentra Olympia Wellness či odchod z fitcentra osobě, která se nenahlásila na recepci fitcentra.

21. V případě výpadku elektrického proudu jsou návštěvníci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

Odpovědnost a práva provozovatele :

Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra Olympia Wellness. Úklid je prováděn 1x denně úklidovou firnou. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně dezinfekčním prostředkem. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity fitcentra. Provozovatel fitcentra může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude včas informovat. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru fitcentra Olympia Wellness. Kontrola, promazání a čištění strojů se provádí dle požadavků daných výrobcem 1x ročně nebo dle potřeby. Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit instruktora dané lekce, změnit začátky lekcí a případně zrušit lekci buď z důvodu vyšší moci, nebo nesplnění minimálního počtu rezervovaných ( minim. 2 klienti ).

Věříme, že v našem Fitcentru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.

** Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která za účelem odebrání služeb nebo zboží od provozovatele je přítomna ve sportovním zařízení.